Trans Eurasia travel

Your virtual guide to Eurasia! Let's travel together!

Oybek border point

Oybek border point between Uzbekistan (Bekobod) and Tajikistan (Oybek-Hujand)


...×